Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 22/3/2019, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2018

...

Ngày 22/03/2019 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

...

Ngày 22/3/2019, Công ty MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2019, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2018, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định:

...

Ngày 16/03/2018 Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

...

Ngày 16/3/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018, nhiệm kỳ IV (2018 -2022) của Công ty cổ phần MITEC đã kết thúc thành công và tốt đẹp.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty MITEC ngày 16/3/2018, Văn phòng HĐQT MITEC xin gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo chi trả cổ tức 2017

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2018, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Ngày 25/3/2016 Công ty cổ phần MITEC đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

...

Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông MITEC tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

...

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2016 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2016, Hội đồng Quản trị MITEC xin gửi tới Quý vị Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự.

...

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông MITEC năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MITEC đã ra Quyết định sửa đổi Điều 7 về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

...